Odszkodowania

W jakich sprawach Możemy pomóc

 

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego

Co roku na polskich drogach dochodzi do ponad 30.000 wypadków komunikacyjnych, w wielu z nich dochodzi do powstania uszczerbku na zdrowiu u osób poszkodowanych: pieszych, pasażerów, rowerzystów, czy kierowców. Dochodzimy roszczeń związanych z uzyskaniem zadośćuczynienia za powstały uszczerbek na zdrowiu jak np.: złamane kości, złamany kręgosłup, urazy wielonarządowe, uraz typu smagnięcie biczem. Dochodzimy także odszkodowania za koszty leczenia koszty rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, kosztów opieki sprawowanej przez osobę bliską.

 

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wyniku wypadku komunikacyjnego

Co roku w Polsce w wyniku wypadków drogowych ginie około 3.000 osób. Najbliższej rodzinie z tytułu śmierci ich bliskiego przysługuje wysokie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej, odszkodowanie za poniesione koszty pogrzebu, renta z tytułu utraty żywiciela.

 

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu poniesiony w innym wypadku losowym

Np.: potknięciu na oblodzonym chodniku, nieodśnieżonej ulicy, upadku z niebezpiecznych schodów, urazu od spadającej dachówki z nieremontowanego dachu, pogryzienia przez psa etc., Tego typu spawy są sprawami szczególnie skomplikowanymi. Sprawca wypadku, czy ubezpieczyciel zwykle bowiem kwestionuje winę swojego ubezpieczonego i w pierwszej kolejności niezbędnym jest wykazanie zasady odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego.

 

Odszkodowanie za skutki błędu lekarskiego

Czy to w postaci powstania uszczerbku na zdrowiu, czy śmierci pacjenta, jest to kategoria spraw odszkodowawczych o bardzo dużym stopniu skomplikowania. Nie każdy bowiem nieudany zabieg, operacja jest jednocześnie błędem lekarskim, aby móc dochodzić odszkodowania koniecznym jest wykazanie, iż szpital lub lekarz postawił błędną diagnozę, co skutkowało powstaniem krzywdy u pacjenta, błędnie przeprowadzono terapię medyczną lub je w ogóle zaniechano, wykonano zabieg medyczny lub operację niezgodnie ze sztuką lekarską.

 

Odszkodowanie za wypadki przy pracy, także wypadki przy pracy na czarno

Adwokaci i radcowie prawni zajmują się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od organu rentowego: ZUSU, KRUSU z tytułu wypadku przy pracy i odszkodowania uzupełniającego od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik pracował legalnie, czy świadczył prace na czarno, bez umowy. Również w tym wypadku przysługują mu roszczenia odszkodowawcze.

 

Odszkodowanie z tytułu powstania urazu typu: „smagniecie biczem”, skręcenie kręgosłupa szyjnego, uraz biczowy, WAD, dystorsja kręgosłupa szyjnego

Tego typu uszczerbek na zdrowiu powstaje bardzo często nawet przy relatywnie niewielkich siłach działających na pojazdy ulegające zderzeniu w wypadku komunikacyjnym, wówczas dochodzi do ruchu kręgosłupa szyjnego niczym końcówka bata, bicza- stąd nazwa, powodując zerwanie, często niewidoczne w obrazowaniu medycznym, okoliczność tę często wykorzystują zakłady ubezpieczeń odmawiając wypłaty odszkodowania twierdząc, iż uraz odczuwany w wyniku kolizji komunikacyjnej z uwagi na niewielkie siły działające na pojazd nie mógł mieć miejsca.

 

Odszkodowanie za wypadek powstały podczas prac w gospodarstwie rolnym

Do wypadków w rolnictwie najczęściej dochodzi w związku z korzystaniem z maszyn, urządzeń gospodarczych oraz zwierząt, które mogą być przyczyną wypadków oraz szkód. Jednocześnie ustawa nakłada na każdego rolnika obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC od tak powstałych szkód.

 

Odszkodowanie komunikacyjne, za zniszczony w wyniku wypadku samochód, motocykl, inne mienie

Praktycznie w większości przypadków likwidowania przez zakład ubezpieczeń szkody polegającej na zniszczeniu pojazdu uczestniczącego w kolizji samochodowej czy to z polisy Oc sprawcy, czy AC -autocasco dochodzi do zniżenia odszkodowania, poprzez uwzględnienie zbyt niskich kosztów roboczogodziny za pracę blacharskie i lakiernicze, uwzględnienie wartości części alternatywnych zamiast części oryginalnych, zastosowanie amortyzacji na części użyte do naprawy pojazdu,

 

Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego z OC sprawcy

W chwili obecnej nie ma już wątpliwości, iż z uwagi na niemożność korzystania z uszkodzonego w wyniku wypadku auta osobie poszkodowanej należy się z tego tytułu odszkodowanie odpowiadające kosztom koniecznym na wynajęcie pojazdu zastępczego, mimo tego ubezpieczyciel wydają decyzje, w których kwestionują zasadność wynajmu pojazdu zastępczego, długość wynajmu pojazdu zastępczego, czy wysokość ustalonego czynszu najmu.

 

Odszkodowanie za koszty holowania pojazdu lub kosztów parkowania pojazdu po wypadku

Również w tym zakresie ubezpieczyciele niezasadnie obniżają odszkodowanie kwestionując stawki za koszt holowania pojazdu z miejsca wypadku, czy koszt parkowania wraku po wypadku.

 

Odszkodowanie za kradzież pojazdu, samochodu, motocykla

Zdarza się, mimo wykupionej polisy AC, autocasco ubezpieczyciel i tak odmawia wypłaty odszkodowania z uwagi na fakt zakwestionowania zajścia kradzieży, rzekome skopiowanie kluczyka samochodowego, pozostawienie w aucie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.

 

Odszkodowanie dla warsztatu samochodowego, firmy wynajmującej samochód z OC sprawcy

W chwili obecnej większość napraw z tytułu OC jak i tych na podstawie polisy AC likwidowana jest bezgotówkowo na podstawie udzielonej warsztatowi naprawczemu, podmiotowi wynajmującemu auto z OC cesji wierzytelności, mimo tego ubezpieczyciel odmawiają uznawania pełnych kosztów naprawy lub wynajmu pojazdu wskazanych na wystawionej przez serwis samochodowy fakturze.

 

Odszkodowania rolnicze

Uszkodzenia plonów rolnych przez zwierzynę, szkody suszowe, szkody mrozowe, powstanie uszczerbku na zdrowiu podczas prac w gospodarstwie rolnym bądź na polu, uszkodzenia mienia, sprzętu należącego do rolnika.

 

Odszkodowania łowieckie, z tytułu wejścia zwierząt w szkodę

Zwierzyna (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) potrafi dokonać znacznych szkód w uprawach i płodach rolnych. Poszkodowany w wyniku wejścia dzikiej zwierzyny w szkodę ma prawo do odszkodowania od właściwego obwodu łowieckiego po dokonaniu oględzin i jej oszacowaniu.

 

Odszkodowanie z tytułu zalania mieszkania

Do zalania mieszkania przez sąsiada z góry, czy domu w wyniku wybicia studzienki kanalizacyjnej dochodzi bardzo często. Nawet gdy sprawca szkody ma polisę od odpowiedzialności cywilnej za tego typu szkody, to raczej trudno liczyć na to, iż ubezpieczyciel w pełni pokryje wszystkie koszty związane z remontem mieszkania, wymianą mebli, wysuszenia mieszkania, dezynfekcji, konieczności zamieszkania na czas remontu w wynajmowanym mieszkaniu, hotelu.

 

Odszkodowanie w wyniku pożaru, wichury innego zdarzenia atmosferycznego

 

Odszkodowanie z polisy na życie, polisy NW, grupówki – polisy grupowego

Ubezpieczenia, mimo zawartej polisy kwota, która przyznaje poszkodowanemu, czy uprawnionemu do świadczenia nie zawsze odpowiada warunkom zawartej polisy, gdy ubezpieczyciel wydaje decyzje odmowną co do uznania roszczenia, lub wydaje decyzje w kwocie niesatysfakcjonującej uprawnionego z polisy.

 

Odszkodowanie w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania z uwagi na brak stwierdzenia w karcie zgonu faktu zajścia zawału serca, lub udaru mózgu.

 

Odszkodowanie z polisy dotyczącej ubezpieczenia mienia

Najczęściej ubezpieczenia mieszkania, nieruchomości, zalania mieszkania przez sąsiada, spalenia mieszkania, kradzieży mienia.

 

Odszkodowanie za szkodę w transporcie

Gdy wystąpiła szkoda w przewozie, np. ładunek przewożony lub którego przewóz zlecono, został uszkodzony lub zaginął.

 

Obrona przed roszczeniami ubezpieczyciela z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych

Obrona przed roszczeniami ubezpieczyciela z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych, czy to związanych z dochodzeniem wypłaconego odszkodowania osobie poszkodowanej, czy w przypadku dochodzenia roszczeń regresowych w związku z regresem nietypowym.

 

Obrona przed roszczeniami ubezpieczyciela w sytuacji dochodzenia podwójnej składki na ubezpieczenie OC

 

Prowadzeniu negocjacji z zakładem ubezpieczeń

Prowadzeniu negocjacji z zakładem ubezpieczeń w zakresie wypracowania porozumienia, ugody w zakresie należnego poszkodowanemu, uprawnionemu odszkodowania.

 

Prowadzenia mediacji z zakładem ubezpieczeń

Prowadzenia mediacji z zakładem ubezpieczeń w zakresie wypracowania porozumienia, ugody w zakresie należnego poszkodowanemu, uprawnionemu odszkodowania.

 

Prowadzenie negocjacji w zakresie ustalenia zasadności i wysokości kwoty należnej z tytułu kapitalizacji renty przyznanej uprzednio poszkodowanemu

 

Co Kancelaria może dla Państwa uzyskać:

 

Zadośćuczynienie za ból i cierpienie jakiego doznaliście Państwo w wypadku

Zadośćuczynienie jest formą odszkodowania przyznawanego za krzywdę o charakterze niemajątkowym, osoby poszkodowane najczęściej określają tego typu roszczenia jako tzw. „Odszkodowanie za szkodę moralną. Zadośćuczynienie ma za zadanie skompensować (ulżyć w cierpieniu, bo w przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu żadne odszkodowanie raczej nie zrekompensuje powstałej straty) krzywdę polegająca na powstaniu uszczerbku na zdrowiu, np.: złamaniu ręki w wypadku samochodowym, czy pęknięcia kości śródstopia w wyniku upadku na oblodzonych chodniku.

 

Zadośćuczynienie – Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Polskie prawo przewiduje, iż również w sytuacji gdy krzywda wywołana jest zawinioną przez osobę trzecią śmiercią osoby bliskiej, to rodzinie, osobom bliskim dla zmarłego przysługuje z tego tytułu zadośćuczynienie, odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

 

Zadośćuczynienie za naruszenia innych dóbr osobowych

W sytuacji, gdy w wyniku działania osoby trzeciej zostaną naruszone inne dobra osobiste, niż wskazane wyżej, to wówczas również osobie poszkodowanej z tego tytułu przysługuje zadośćuczynienie, mowa tutaj o: w takich sytuacjach jak: publikacja wizerunku bez zgody, nękanie – stalking, publikacja nagich zdjęć, pomówienie i wiele innych przypadków, w których poszkodowany czuje, iż jego dobra osobiste zostały w sposób bezprawny naruszone.

 

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej

Obok krzywdy o charakterze „moralnym” śmierci osoby bliskiej towarzyszą także inne niekorzystne dla bliskich zmarłego niekorzystne zmiany w sferze ekonomiki. Śmierć osoby bliskiej nierzadko stanowi bowiem swojego rodzaju „wstrząs ekonomiczny” dla jego najbliższych. Najbliżsi tracą osobę, na pomoc której mogli liczyć w życiu codziennym. Odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej obejmuje te szkody o charakterze majątkowym, które nie są objęte rentom z tytułu traty żywiciela.

 

Renta wyrównawcza z tytułu śmierci osoby bliskiej

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, przepis art. 446 § 2 Kodeksu cywilnego uprawnia osoby bliskie dla zmarłego, o ile na zmarłym ciążył względem nich obowiązek alimentacyjny, do żądania renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Osobami uprawnionymi do żądania renty będą więc przede wszystkim małżonek i dzieci, ale także dalsi krewni w określonych przypadkach.

 

Odszkodowanie za poniesione koszty pogrzebu

W sytuacji śmierci osoby bliskiej, ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku łączy się także konieczność poniesienia kosztów, takich jak koszty pogrzebu, koszty przewiezienia zwłok do miejsca ich pochowania, nabycia i urządzenia grobu, wystawienia nagrobka odpowiadającego zwyczajom środowiska, zakupu kwiatów, odzieży żałobnej, czy opłacenia stypy. Ważnym jest, iż zasiłek pogrzebowy, jako świadczenie o charakterze ubezpieczeniowym, nie podlega zaliczeniu na poczet należnego odszkodowania z tytułu śmierci bliskiego.

 

Odszkodowanie za poniesione koszty pogrzebu

W sytuacji śmierci osoby bliskiej, ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku łączy się także konieczność poniesienia kosztów, takich jak koszty pogrzebu, koszty przewiezienia zwłok do miejsca ich pochowania, nabycia i urządzenia grobu, wystawienia nagrobka odpowiadającego zwyczajom środowiska, zakupu kwiatów, odzieży żałobnej, czy opłacenia stypy. Ważnym jest, iż zasiłek pogrzebowy, jako świadczenie o charakterze ubezpieczeniowym, nie podlega zaliczeniu na poczet należnego odszkodowania z tytułu śmierci bliskiego.

 

Odszkodowanie za poniesione koszty leczenia zmarłego

Może mieć miejsce sytuacja, iż pomiędzy wypadkiem a śmiercią osoby bliskiej miało miejsce leczenie, także te koszty o ile były celowe i niezbędne stanowią element odszkodowania związanego ze śmiercią osoby bliskiej, Na koszty te składają się: wydatki związane z pobytem poszkodowanego w szpitalu, koszty wizyt lekarskich, koszty zakupu leków, specjalnego odżywiania, opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego: materacy przeciwodleżynowych, wózka inwalidzkiego.

 

Odszkodowanie za koszty poniesione na dojazdy do szpitala

Odszkodowanie za koszty poniesione na dojazdy do szpitala (Państwa i Państwa rodziny), lekarza, rehabilitanta, koszty te również stanowią element szkody często potrafią sięgać pokaźnych kwot, zwłaszcza gdy koniecznym jest przeprowadzenie intensywnej, codziennej rehabilitacji. Także w tej sytuacji nie powinno być wątpliwości, iż zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie odpowiadające tak poniesionym kosztom.

 

Odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji

Odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji jakie ponieśliście Państwo w związku z wypadkiem, niewątpliwie nie zawsze możliwym jest skorzystanie z publicznej służby zdrowia NFZu, lub tez kolejki oczekiwania są tak długie, iż dla własnego zdrowia i komfortu zasadnym jest rozpoczęcie leczenia u prywatnego specjalisty lub fizykoterapeuty. W tych sytuacjach nie ma większych wątpliwości, iż podmiot odpowiedzialny za wypadek, czy tez ubezpieczyciel ma obowiązek dokonać refundacji tych kosztów osobie poszkodowanej. W tym zakresie wchodzi także odszkodowanie za zakup sprzętu medycznego potrzebnego w procesie leczenia, jak urządzenia do rehabilitacji, wózek inwalidzki, materace przeciwodleżynowe.

 

Odszkodowanie za koszty poniesione na dojazdy do szpitala

Odszkodowanie za koszty poniesione na dojazdy do szpitala (Państwa i Państwa rodziny), lekarza, rehabilitanta, koszty te również stanowią element szkody często potrafią sięgać pokaźnych kwot, zwłaszcza gdy koniecznym jest przeprowadzenie intensywnej, codziennej rehabilitacji. Także w tej sytuacji nie powinno być wątpliwości, iż zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie odpowiadające tak poniesionym kosztom.

 

Odszkodowanie odpowiadające kosztom leczenia zagranicą

Odszkodowanie odpowiadające kosztom leczenia zagranicą, zakupu drogiego sprzętu medycznego, jeżeli w Polsce nie jest możliwe przeprowadzenie danej procedury medycznej, a jej przeprowadzenie jest konieczne lub wskazane dla leczenia osoby poszkodowanej, lub dla polepszenia jej stanu zdrowia, to możliwym jest uzyskanie odszkodowania, lub nawet wyłożenia z góry tych kosztów przez ubezpieczyciela.

 

Odszkodowanie odpowiadające kosztom sfinansowania zakupu samochodu

Gdy w wyniku wypadku staliście się Państwo niepełnosprawni: samochód jest jedynie narzędziem, dzięki któremu osoba, która stała się osobą niepełnosprawną w wyniku wypadku za skutki, którego odpowiada ubezpieczyciel

 

Odszkodowanie za utracone w wyniku wypadku zarobki

Bardzo często wypadek będący źródłem powstania uszczerbku na zdrowiu wyłącza na jakiś czas poszkodowanego z możliwości dalszego świadczenia pracy, czy prowadzenia działalności gospodarczej. W tej sytuacji osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie odpowiadające utraconym w związku z wypadkiem zarobkom, czy z utraconym hipotetycznie zyskiem.

 

Renta z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów

Wypadek będący źródłem powstania uszczerbku na zdrowiu może skutkować koniecznością ponoszenia stałych wydatków, kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacja. Wówczas poszkodowanemu może zostać przyznana renta wypłacana w stałej miesięcznej wysokości.

 

Renta z tytułu utraconych zarobków

Wypadek łącząc się z niemożliwością świadczenia pracy, prowadzenia działalności gospodarczej skutkować może utrata comiesięcznego dochodu w całości lub części, wówczas ubezpieczyciel lub sąd może przyznać stałą miesięczne rentę odpowiadającą utraconym zarobkom.

 

Renta z tytułu utraty powodzenia na przyszłość

Poszkodowany może również otrzymać świadczenie w postaci dożywotniej lub tymczasowej renty, jeżeli w wyniku doznanego uszczerbku na zdrowiu pogorszeniu uległy jego perspektywy na przyszłość, , tzn. gdy utracił sprawność fizyczną lub pogorszeniu uległ jego wygląd, jeśli cechy te miały istotny wpływ na rozwój i możliwości jego kariery.

 

Odszkodowanie za uszkodzony samochód

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmawia zwrotu pełnej kwoty kosztów z tytułu naprawy pojazdu, stosuje amortyzację części zamiennych, obniża stosowaną przez warsztat naprawczy stawkę roboczogodziny, stosuje współczynnik odchylenia przy lakierze samochodowym, stosuje niezasadnie korekty ujemne wpływające na wartość pojazdu, ustala wartość wraku przy szkodzie całkowitej w wartości odbiegającej od ceny rynkowej, odmawia wypłaty odszkodowania za holowanie pojazdu, odszkodowania za najem pojazdu zastępczego, odszkodowania za parkowanie pojazdu powypadkowego, stosuje niezasadnie optymalizacje części samochodowych narzucając zastosowanie zamienników lub części używanych, rozlicza szkodę jako całkowita, gdy ta ma charakter szkody częściowej.

 

Odszkodowanie za utratę wartości handlowej

W wyniku wypadku dochodzi do zmniejszenia się wartości pojazdu, nawet gdy doszło do jego kompleksowej naprawy, nawet w Warsztacie samochodowym z sieci ASO, w tej sytuacji osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie odpowiadające różnicy pomiędzy wartością pojazdu sprzed szkody, a wartością pojazdu naprawionego po szkodzie, Odszkodowanie za utracone zyski Państwa firmy z uwagi na niemożność korzystania z rozbitego samochodu.

 

Odszkodowanie za zalane mieszkanie, zniszczone mienie

W tego typu sytuacjach zakład ubezpieczeń często zaniża należne odszkodowanie, ustala je jedynie w hipotetycznej kosztorysowej wysokości, co nie koresponduje z rzeczywistymi kosztami przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed zalania, zniszczenia, nie uwzględnia kosztów związanych z naprawą szkody, jak kosztów wynajmu lokalu na czas remontu, kosztów wymiany mebli, osuszania lokalu.