Windykacja Należności

CZYM JEST Windykacja Należności?

Windykacja należności to szereg działań mających na celu wyegzekwowanie spłaty długu przy pomocy środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Zwłoka w płatności raty kredytu, pożyczki, rachunku za telefon komórkowy czy energię elektryczną może skutkować rozpoczęciem procedury windykacyjnej.

Co to jest windykacja należności?

Procedura windykacyjna, zwana także windykacją należności, to szereg działań mających na celu wyegzekwowanie spłaty długu przy pomocy środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Mówiąc prościej – głównym celem windykacji jest skłonienie dłużnika do uregulowania należności. Podmiotem realizującym działania windykacyjne może być wierzyciel (firma lub osoba prywatna), jego pełnomocnik lub wyspecjalizowana w egzekwowaniu należności firma windykacyjna.

Windykacja długów – rodzaje

W zależności od rodzaju podejmowanych działań, windykacja może przybierać formę miękką lub twardą. Na czym polega każda z nich?

Windykacja miękka

Windykacja miękka to windykacja polubowna, stosunkowo łagodna dla dłużnika.

Jej głównym celem jest nawiązanie porozumienia i wypracowanie dogodnych dla obu stron warunków spłaty.

Najczęściej stosowane narzędzia miękkiej windykacji to:

 • wysyłanie do dłużnika monitów, czyli listowych i SMS-owych komunikatów o konieczności uregulowania zobowiązania;

 • telefoniczne przypominanie o zadłużeniu;

 • wysyłanie wezwania do zapłaty, w tym także z ostrzeżeniem o zamiarze wpisania dłużnika do Rejestru Dłużników prowadzonego przez wybrane Biuro Informacji Gospodarczej (BIG);

 • Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej i powiadomienie dłużnika o tym wpisie w wiadomości listowej, mailowej bądź sms-owej (usługę taką można zamówić w BIG InfoMonitor);

 • przeprowadzenie wywiadu gospodarczego;

 • przekazanie sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej.

Ważne: Skutecznym narzędziem w ramach miękkiej windykacji jest wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisania danych dłużnika do rejestru BIG i samo dodanie dłużnika do rejestru. Z obawy przed negatywnymi konsekwencjami wpisu wielu dłużników decyduje się uregulować zadłużenie. Z badań wynika, że 75% przedsiębiorstw MŚP korzystających z Rejestru Dłużników twierdzi, że po negatywnym wpisie do rejestru dłużnicy oddają pieniądze (Badanie Skaner MŚP Q3, 2020 r.).

Windykacja twarda

Jeśli na etapie miękkiej windykacji obie strony nie znajdą satysfakcjonującego rozwiązania, wierzyciel przystąpi do bardziej radykalnych i surowszych dla dłużnika działań.

Są to:

 • skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego;

 • skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (komorniczego).

Odzyskiwanie należności w kilku krokach

Proces windykacji odbywa się zazwyczaj w kilku krokach. Pierwszym jest windykacja polubowna, kolejnym sądowo-egzekucyjna.

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna to działania przeprowadzane w celu wyegzekwowania spłaty bez udziału sądu. Jej głównym celem jest zdyscyplinowanie dłużnika i skłonienie go do uregulowania długu bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądowo-egzekucyjną. Etap polubowny rozpoczyna się w momencie powstania zadłużenia i trwa do chwili jego spłaty, skierowania sprawy do sądu lub przeniesienia długu na inny podmiot.

Windykacja sądowo-egzekucyjna

Jeśli windykacja polubowna nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, wierzyciel (lub reprezentująca go kancelaria prawna) zazwyczaj kieruje sprawę do sądu. Jeśli roszczenia okażą się zasadne, organ wyda nakaz zapłaty lub wyrok. Wraz z klauzulą wykonalności stanowi on podstawę do przekazania sprawy komornikowi i rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Jej przedmiotem mogą być zgromadzone na kontach dłużnika środki finansowe, należące do niego ruchomości i nieruchomości oraz wynagrodzenie.

Windykacja samodzielna – tak czy nie?

Jeśli opóźnienie w spłacie faktury czy wynikającej z umowy należności niebezpiecznie się przedłuża, większość osób rozpoczyna samodzielne działania windykacyjne. W zależności od poziomu wiedzy oraz umiejętności oceny skuteczności poszczególnych narzędzi wierzyciele zazwyczaj:

 • wysyłają SMS-y i e-maile przypominające o konieczności uregulowania należności;

 • telefonują do dłużników;

 • wysyłają przedsądowe wezwania do zapłaty;

 • wysyłają wezwania do zapłaty.

Niestety często zdarza się, że dłużnicy nie traktują działań wierzyciela poważnie, bagatelizując wysyłane pisma i nie odbierając telefonów.

Skutecznym sposobem na zwiększenie efektywności własnych działań windykacyjnych może być nawiązanie współpracy z doświadczonym Biurem Informacji Gospodarczej. Na przykład będąc klientem BIG InfoMonitor można wysyłać wezwania do zapłaty na wzorze BIG. Takie wezwanie jest nie tylko sygnowane logo BIG-u i zawiera ostrzeżenie o możliwości wpisania dłużnika do Rejestru Dłużników, ale również zawiera wszystkie wymagane prawem klauzule. Tylko stosując wezwanie na wzorze BIG mamy pewność, że wysyłamy zgodne z Ustawą wezwanie i po upływie 30 dni możemy dokonać wpisu do Rejestru Dłużników prowadzonego przez BIG InfoMonitor.